INTERNE BEDRIJFSPOST

algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bedrijfspost Holding B.V. en de bij haar ondergebrachte werkmaatschappijen, hierna genoemd “IBP”, en een opdrachtgever waarop IBP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het aangaan van een overeenkomst van welke aard ook tussen opdrachtgever en IBP betekent expliciet dat opdrachtgever deze voorwaarden accepteert.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met IBP, voor de uitvoering waarvan door IBP derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien IBP niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat IBP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.Artikel 2: Offertes
Alle offertes en aanbiedingen van IBP zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
IBP kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
Een samengestelde prijsopgave verplicht IBP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Artikel 3: Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
De overeenkomst tussen IBP en de opdrachtgever wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever IBP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. IBP dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
De in lid 2 genoemde werkzaamheden worden door IBP niet eerder te hand genomen dan het moment waarop de opdrachtgever een door IBP ingevuld orderformulier met omschrijving van de werkzaamheden ondertekend met datum, naam en handtekening overhandigd, dan wel per e-mail dan wel op schrift.
IBP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren
IBP heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is IBP gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen IBP bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van IBP op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren..
Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens IBP gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van IBP daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
IBP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is IBP gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door IBP, zal IBP in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor IBP extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij IBP anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het IBP vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst
te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van IBP op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.Artikel 5: Overmacht
IBP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IBP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IBP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IBP of van derden daaronder begrepen. IBP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat IBP zijn verbintenis had


Artikel 6: Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door IBP aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door IBP aangegeven. IBP is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
IBP heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. IBP kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. IBP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan IBP verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Het verzuim van de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien IBP echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Indien IBP aansprakelijk wordt gesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Betreffende vervoeren/ bezoging van lading:

IBP vervoert alle ladingen/materialen van klanten aan haar ter hand gesteld altijd onder de AVC-condities 2002.
Bij een totaal van € 50,00 aan portokosten is vooraf betaling noodzakelijk. Een proforma factuur wordt hiervoor verstrekt. IBP accepteert geen aansprakelijk voor niet tijdige bezorging bij niet tijdige betaling van genoemde factuur.
IBP vervoert geen levende have en geen bederfelijke waren.
Verzender/aanbieder is nadrukkelijk zelf verantwoordwoordelijk voor het terdege verpakken van aan IBP aangeboden zendingen en dusdanig dat breuk/schade van de zendingen tijdens het vervoer ervan niet mogelijk is.

Verdere bepalingen:

IBP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan daar waar IBP heeft gehandeld naar aanleiding van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien IBP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IBP beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van IBP is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
IBP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IBP aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan IBP toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. IBP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IBP of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Bij het in gebreke blijven van leveranciers van IBP waarnaar deze haar diensten heeft verlegd is IBP enkel gehouden aan de aansprakelijk zoals die zijn gesteld in de algemene voorwaarden van de leveranciers.
Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IBP partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De rechter in de vestigingsplaats van IBP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft IBP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.artikel 9: Wijziging voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met IBP.